Zpracování a energetické využívání bioodpadů

Nakládání s odpady, zemědělská činnost a poskytování služeb pro zemědělství.

Technologie Bioplynové stanice Ahníkov

Bioplynová stanice bude zpracovávat komunální bioodpady, kaly z čistíren odpadních vod, zbytky jídel z gastronomických provozů, prošlé potraviny, komunální zeleň, vedlejší živočišné produkty (VŽP), odpady ze zemědělské výroby, částečně záměrně vypěstované zemědělské produkty apod.

Foto 16,

BPS bude provozována v termofilním anaerobním režimu (mokrá metoda, teplota 55 °C). Organický materiál se za pomoci anaerobní technologie rozloží s pomocí mikroorganismů a změní se na bioplyn, který bude použit na výrobu el. energie a tepla. Proces bude prováděn v oddělených železobetonových fermentačních nádržích (fermentor, dofermentor) s osazenými membránovými plynojemy. Výstup z bioplynové stanice (digestát) bude možné dále využít v zemědělství jako hnojivo. Skladován bude v digestátní nádrži.

Elektrická energie se odvede do distribuční sítě a vyrobené teplo v kogenerační jednotce bude použito v lince termotlaké hydrolýzy (TTH), dle nařízení ES č. 1744/2002, metoda 1, při teplotách 133 °C až 180 °C a tlaku 3 až 12 barů - zpracovávání VŽP.