Zpracování a energetické využívání bioodpadů

Nakládání s odpady, zemědělská činnost a poskytování služeb pro zemědělství.

Bioplynová stanice Ahníkov

Bioplynová stanice se nachází v sousedství areálu kompostárny společnosti BioImpro s.r.o. na parcelách p.č. 450/1 a 450/32 k.ú. Ahníkov a v sousedství povrchového těžebního dolu nástup Tušimice společnosti SD, a.s.

Popis technologie a zpracování vstupů

Zařízení na výrobu bioplynu je postaveno na technologii anaerobní fermentace mokrou cestou v termofilním režimu (teploty 50-55°C). Jedná se tedy o zařízení k využívání odpadů s možnou předúpravou odpadů v technologii TTH. Účelem zařízení je sběr a skladování (trávy, travní a kukuřičné siláže, hnoje a dalších surovin na vodohospodářsky zajištěné ploše) a následné zpracování biomateriálů a bioodpadů pomocí anaerobní fermentace. Z bioodpadů a biomateriálů je vyroben bioplyn (hlavní složka - metan), který je energeticky využit v kogenerační jednotce ke kombinované výrobě elektrické energie a tepla.  Vyrobené teplo na bioplynové stanici je spotřebováno pro ohřev fermentačních nádrží a současně pro tvorbu páry, která má využití pro ohřev materiálu v lince TTH. Přebytky jsou odváděny samostatnou větví do sousedního areálu kompostárny BioImpro s.r.o. Odpady a vstupní materiály jsou během procesu fermentace přepracovány do formy tzv. digestátu, což je biologicky neaktivní kal, který je po provedení laboratorních analýz možné využít jako hnojivo na smluvní zemědělské pozemky (v tomto případě digestát již není odpadem) a jako vstupní materiál pro kompostárny.

Zpracování vstupů

Společnost WEKUS  provozuje bioplynovou stanici, která zpracovává jako vstupní materiály převážně cíleně pěstované zemědělské plodiny a odpady ze zemědělské produkce, které pěstuje částečně na vlastních polích a částečně na pronajatých polích.  V zařízení mohou být také zpracovány různé typy bioodpadů (zejména se jedná o kaly z ČOV, separovaný domovní odpad, trávu, tuk z lapolů, zbytky z kuchyní a jídelen, neprodané jídlo s prošlou záruční lhůtou), vedlejší živočišné produkty II a III. kategorie dle nařízení EP č. 1069/2009 a statková hnojiva.